Anusiia

53 teksty – auto­rem jest Anu­siia.

Wszys­cy kłamią, a Ty co myślałeś, że byłam jedyna? 

myśl
zebrała 14 fiszek • 23 kwietnia 2011, 20:50

Ludzie śpią tyl­ko po to, by ra­no wstać i zacząć no­wy dzień. Ja żyję tyl­ko po to, by wie­czo­rem wtu­lić się w po­duszkę i uj­rzeć Cię w moich słod­kich snach... 

myśl
zebrała 41 fiszek • 29 października 2010, 15:53

Cza­sem kiedy pat­rzę w lus­tro zas­ta­nawiam się, czy jut­ro nie będę już in­nym człowiekiem.


* by Mo­nia ;) 

myśl
zebrała 28 fiszek • 19 października 2010, 20:31

Wszys­tkie uczu­cia i nadzieje zam­knięte w jed­nym słowie "on". 

myśl
zebrała 52 fiszki • 7 października 2010, 19:20

Cza­sami trze­ba odłożyć uczu­cia na bok... Życia nie da się przeżyć wyłącznie emoc­jo­nal­nie ... Cza­sami mu­simy spoj­rzeć trzeźwo na świat ... 

myśl
zebrała 74 fiszki • 14 lipca 2010, 17:16

Pat­rzyła w je­go szma­rag­do­wo-zielo­ne oczy i wie­działa, że już nig­dy nie po­kocha in­nych . Mi­mo to po­wie­działa "żegnaj". Wiel­ka łza po­toczyła się po jej bla­dym po­liczku, ale ona wie­działa, że wszys­tko się kiedyś kończy ... 

myśl
zebrała 55 fiszek • 6 lipca 2010, 18:46

Weź mnie za rękę i zap­ro­wadź w ot­chłań szczęścia ... 

myśl
zebrała 20 fiszek • 5 lipca 2010, 11:59

Jest kac, była im­pre­za ... 

myśl
zebrała 35 fiszek • 2 lipca 2010, 11:34

Szczęście jest ta­kie kruche i niepew­ne. Je­den fałszy­wy krok i zni­ka, roz­sy­puje się na mi­liony krążących gdzieś we wszechświecie ka­wałeczków. Cza­sami pot­rze­buje­my bar­dzo dużo cza­su by znów ułożyć je w jedną całość... 

myśl
zebrała 44 fiszki • 6 czerwca 2010, 16:08

Mo­noto­nia może za­bić na­wet naj­mniej­sze ra­dości scho­wane głębo­ko na dnie nasze­go ser­ca ... 

myśl
zebrała 78 fiszek • 26 maja 2010, 17:58

Anusiia

Moje gg:22737293 ;)

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Anusiia

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność