Anusiia, teksty z marca 2010 roku

21 tekstów z mar­ca 2010 ro­ku – auto­rem jest Anu­siia.

Choj­ny jest nie ten który da­je pieniądze, lecz ten który miłością obdarza. 

myśl
zebrała 12 fiszek • 31 marca 2010, 19:27

Chy­ba nig­dy tak nap­rawdę nie byłam za­kocha­na. Nig­dy nikt nie złamał mi ser­ca. A może po pros­tu nie mogłam roz­poznać miłość? Może ją spot­kałam tyl­ko nie wie­działam, że to ona? No ale [...] — czytaj całość

myśl
zebrała 15 fiszek • 30 marca 2010, 19:06

"Kłamstwo"

Ciepło i szczęście, ra­dość i miłość
Cały czas,
Zwykła zwykłość.
Tak było dotychczas,
Póki nie Two­je krętactwo,
Które ra­ni tak bardzo.
Two­je zna­ne mi nieuc­two na błędach,
Nie pot­ra­fisz, nie opa­nowy­wujesz tego.
A dlaczego?
Bo cze­kasz na coś sytego,
By zos­ta­wić i pożucić,
Skłamać, później wrócić.
Uda­wać, że nic się nie stało
I na­wet nie wie­dzieć, jak bar­dzo mnie to bolało.Również autor­stwa An­ge­liki.M ;* 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 23 marca 2010, 22:01

Naj­gorzej kiedy sa­mi nie wiemy kim jes­teśmy ...
Za­gubieni w tym wiel­kim, prze­rażającym świecie często nie możemy od­na­leźć sa­mych siebie ...
Włas­ne "ja" jest naj­większą ta­jem­nicą, za­gadką którą każdy prag­nie rozwiązać... 

myśl
zebrała 22 fiszki • 22 marca 2010, 18:16

"Samotność"

Z każdym dniem,
Przed snem, po śnie,
Roz­ma­wiam o To­bie z Bogiem.
Proszę o Ciebie, tak jak o niez­wykłe danie,
Da­nie naj­lep­sze, da­nie, które jest jedyne
Na całym świecie.
Nie o zwykłe, nie o niejedyne.
Wciąż w locie,
Nie mogę nic zrobić.
Ser­ce przes­ta­je bić,
Zaczy­nam gnębić
Samą siebie.
A to wszys­tko dlatego,
Że nie mam Ciebie...Autor­stwa mo­jej ku­zyn­ki An­ge­liki.M ;* 

wiersz
zebrał 8 fiszek • 21 marca 2010, 00:06

Życie jest jak po­ciąg. Pędzi­my w oszałamiającym pędzie przez ko­lej­ne stac­je. Dom rodzin­ny, szkoła, przy­jaciele, wro­gowie, miłość, roz­pacz... Tyl­ko, że ja mam już dość. Chcę wysiąść...
Chcę skończyć tą podróż... Zat­rzy­małam się na przys­tanku "cier­pienie" i mam dość. 

myśl
zebrała 16 fiszek • 20 marca 2010, 20:26

*Ja­kie jest Two­je naj­większe marze­nie?
-Chciałabym poczuć czym jest praw­dzi­wa miłość.
*Tyl­ko tyle?
-Al­bo aż ty­le ... 

myśl
zebrała 19 fiszek • 16 marca 2010, 18:22

-Jes­teś sa­mot­na i ni­kogo nie masz po­win­naś zna­leźć so­bie przy­jaciół może i chłopaka?
*A może ja chce być sa­mot­na?Może jes­tem wys­tar­czająco sil­na by być sa­ma.?
-A może właśnie jes­teś po pros­tu tchurzem i nie chcesz by ktoś cię zranił?
* Na­wet jeśli to czy coś w tym złego?


Niektórzy uważają sa­mot­ników za ludzi od­ważnych a in­ni po pros­tu za tchurzy... za­leży jak na to spojrzeć... 

myśl
zebrała 8 fiszek • 14 marca 2010, 00:07

Nie war­to roz­myślać nad tym co by było gdy­bym zro­bił/a inaczej.Nie zadręczaj­my się.Przeszłości i tak nie zmienimy.
Cho­ciaż cza­sami bar­dzo byśmy chcieli... 

myśl
zebrała 11 fiszek • 13 marca 2010, 19:15

Nie war­to roz­myślać nad tym co by było gdy­bym zro­bił/a inaczej.Nie zadręczaj­my się.Przeszłości i tak nie zmieni­my.
Cho­ciaż cza­sami bar­dzo byśmy chcieli... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 12 marca 2010, 18:16

Anusiia

Moje gg:22737293 ;)

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Anusiia

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność