Anusiia, teksty z kwietnia 2010 roku

16 tekstów z kwiet­nia 2010 ro­ku – auto­rem jest Anu­siia.

Księżyc.Mój przy­jaciel . Jest ze mną zaw­sze kiedy sa­mot­na błąkam się po mrocznych uli­cach mo­jego miasta. 

myśl
zebrała 54 fiszki • 30 kwietnia 2010, 19:47

Za­pom­niana przez cały świat krążę wśród mroków włas­nej podświado­mości . 

myśl
zebrała 49 fiszek • 29 kwietnia 2010, 22:29

Nie dziś to jut­ro. Kiedyś wszys­cy wy­ruszy­my w podróż po oceanie miłości ... 

myśl
zebrała 37 fiszek • 28 kwietnia 2010, 17:31

Ser­ce po brze­gi wy­pełnione bur­szty­nowy­mi łza­mi ... 

myśl
zebrała 46 fiszek • 22 kwietnia 2010, 17:25

Lu­bię noc. Cały dzień cze­kam aż za­pad­nie zmrok. Noc to naj­piękniej­sza część do­by. Wspa­niale jest położyć się do łóżka i wy­ruszyć w nową senną podróż... 

myśl
zebrała 45 fiszek • 21 kwietnia 2010, 16:37

Stałam nad deską do pra­sowa­nia z żelaz­kiem w ręku i nag­le poczułam ukłucie tęskno­ty w ser­cu. Ta­kie sa­mo jak to kiedy znaj­du­jesz sie da­leko od do­mu i i prag­niesz przy­tulić się do ma­my. Tyl­ko, że ja byłam w do­mu. Za czym więc tak nieo­cze­kiwa­nie zatęskniłam?
Może za tym by go spot­kać? By marze­nia stały się rzeczy­wis­tością? ... 

myśl
zebrała 21 fiszek • 20 kwietnia 2010, 15:30

Miłość wier­szem pi­sana jest ... 

myśl
zebrała 25 fiszek • 19 kwietnia 2010, 16:02

Brud­na po pla­mach kłam­stw,oszczer­stw i gniewu. Pra­na w proszku miłości.Suszo­na na wiet­rze nadziei.
Mo­ja dusza... 

myśl
zebrała 30 fiszek • 18 kwietnia 2010, 00:01

Dzięki wyob­raźni mogę odpłynąć do świata ni­komu nieznanego.
Tam mogę być sobą, tam nikt nie będzie mnie kry­tyko­wał ani mówił co mam ro­bić... Cza­sami chciała bym tam zos­tać na zaw­sze... i już nig­dy nie wrócić... 

myśl
zebrała 35 fiszek • 17 kwietnia 2010, 15:23

O ile życie było by łat­wiej­sze gdy­by wszys­tko było białe lub czarne.
Ale o ile nud­niej­sze ...
Nies­te­ty ... 

myśl
zebrała 28 fiszek • 16 kwietnia 2010, 21:29

Anusiia

Moje gg:22737293 ;)

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Anusiia

Użytkownicy
A B C
Pokaż
Kalendarz
Aktywność